Mittetulundusühing Kõpu Arenduskeskus

Põhikiri

 1. Ühingu nimeks on Mittetulundusühing Kõpu Arenduskeskus (edaspidi tekstis ühing).
 2. Ühingu asukoht on Tõstamaa vald Pärnumaa ja aadress Kõpu küla Tõstamaa vald Pärnumaa 88103.
 3. Ühingu eesmärgiks on Tõstamaa valla Kõpu piirkonna kultuuri- ja spordielu arendamine, kultuuri- ja      spordiürituste korraldamine. Majandustegevuse arenguks soodsamate tingimuste loomine nimetatud piirkonnas. Kõpu õigeusu kiriku restaureerimine.
 4. Ühingu liikmeteks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes omab töö- või elukohta Kõpu külas võib oma muud põhjendatud huvi ühingu eesmärkide täitmiseks.
 5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatuse liikmeks soovija või liikme avalduse alusel ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest juhatusele.
 6. Ühingu liikmetel on õigus: osa võtta liikmete üldkoosolekust, saada juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta, valida ja olla valitud ühingu juhtimisorganitesse, astuda ühingust välja.
 7. Liikmed peavad tunnistama ühingu põhikirja ning täitma ühingu juhtorganite korraldusi, osalema ühingu töös. Liikmetele võib kohustusi kehtestada juhatuse otsusega.
 8. Ühingu kõrgeim juhtimisorgan on ühingu liikmete üldkoosolek, mille kaudu liikmed teostavad oma õigusi.
 9. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kord aastas ajavahemikus 01. veebruar kuni 30. aprill. Üldkoosoleku teated saadetakse liikmetele kirjalikult välja 14 päeva enne koosoleku toimumist liikmete registris näidatud aadressil.
 10. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Ülskoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled ühingutu liikmed. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
 11. Mittetulundusühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.
 12. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral või võimetuse korral ühingut juhtida.
 13. Juhatus esindab ja juhib ühingut. Juhatuse pädevuses on kõik ühingu tegevust puudutavad küsimused, mida seadusega pole antud üldkoosoleku pädevusse.
 14. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist  allesjäänud vara  üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja  sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,  sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud ühingu üldkoosolekul 01. (esimesel) mail 2016. aastal.

MTÜ Kõpu Arenduskeskus on asutatud 16.12.1999.a.

Asutajad:

Riina Rand
Enn Rand

Juhatuse liikmed:

Enn Rand (juhataja)

Rohkem infomatsiooni leiate meie FB lehelt.